ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 internetového obchodu obchodnej spoločnosti jksaddlery s.r.o.

I.
Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je obchodná spoločnosť jksaddlery s.r.o., so sídlom Jaurisova 515/4, Praha 4 14000, Česká republika, IČO: 089 92 720, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 328822 (ďalej len "prevádzkovateľ").
2. Kontaktné údaje správcu:
Adresa: Sukova 1028, 250 82 Úvaly
e-mail: info@jksaddlery.cz
telefón: +420 737 088 809
3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viaceré špecifické prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi na základe vášho súhlasu pri plnení zmluvného vzťahu, pri registrácii zákazníckeho účtu v internetovom obchode, pri registrácii na odber noviniek a v dôsledku odoslania kontaktného formulára (formulár "Žiadosť o produkt, ktorý ešte nemáme" a formulár "Kontaktujte nás!" a "Rýchly kontakt").

 1. Prevádzkovateľ spracúva identifikačné a kontaktné údaje len v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho z nákupu produktov a služieb, a to v nasledujúcom rozsahu:
      zaslaním kontaktného formulára: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo;
      registrácia používateľa na webovej stránke: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa/miesto, telefónne číslo;
      pri objednávaní tovaru: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa/miesto, telefónne číslo.

III.
Právny základ a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je:
  plnenie prípadnej zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
  oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení) podľa článku 6               ods. 1 písm. f) GDPR;
  Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nebola podaná objednávka na tovar alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  registrácia, správa používateľského účtu a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom;
  zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových činností priamo súvisiacich výlučne s produktmi a obchodnými partnermi správcu;
  odpovedanie na otázky prostredníctvom kontaktného formulára ("Formulár pre otázky týkajúce sa produktu, ktorý ešte nemáme" a formulár "Kontaktujte nás!"! a "Rýchly kontakt");
  žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR.
 3. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na vytvorenie registrácie zákazníckeho účtu a plnenie zmluvného vzťahu; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť registráciu alebo zmluvu, ani splniť akékoľvek povinnosti správcu vyplývajúce zo zmluvných podmienok.
 4. Správca vám môže na vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo zasielať správy a iné obchodné oznámenia, pokiaľ takýto postup neodmietnete v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o službách informačnej spoločnosti. Zasielanie týchto správ môžete kedykoľvek odmietnuť zaslaním e-mailu na adresu: info@jksaddlery.cz alebo zaslaním žiadosti na kontaktnú adresu spoločnosti JKSaddlery s.r.o., Sukova 1028, 250 82 Úvaly , Česká republika.

IV.
Obdobie uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a Správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z takéhoto zmluvného vzťahu, maximálne však po dobu 10 rokov;
  na obdobie 5 rokov na účely vytvorenia a správy používateľského účtu, pričom predĺženie tohto obdobia sa dosiahne aktívnym používaním používateľského účtu;
  po dobu pred odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 3 roky od vašej poslednej nákupnej aktivity v e-shope, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
 2. Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že je povinný spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ohľadu na vami udelený súhlas, a to po dobu stanovenú v príslušných právnych predpisoch alebo v súlade s nimi (napr. v prípade daňových dokladov je táto doba minimálne 10 rokov).

Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 
V.
Spracovatelia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Okrem správcu údajov spolupracujú so správcom údajov ako spracovatelia osobných údajov aj tieto subjekty:
  osoby zapojené do dodávky tovaru;
  realizáciu platieb podľa zmluvy;
  zabezpečenie prevádzky e-shopu.
 2. V súčasnosti sú zapojené tieto spoločnosti:
  EVici webdesign s.r.o., IČO: 285 98 661, so sídlom Štítina, Petra Bezruča 139, PSČ: 747 91;
  PPL CZ s.r.o., IČO: 251 94 798, so sídlom Říčany - Jažlovice, K Borovému 99, PSČ: 251 01;
  Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, so sídlom Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9;
  ComGate Payments, a.s., IČO: 279 24 505, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00.
 3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú najmä poskytovatelia e-mailových služieb alebo cloudových služieb.

 

VI.
Vaše práva

 1. V zmysle GDPR a zákona č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov. máte nárok na tieto práva:
  Právo na prístup k vašim osobným údajom vrátane práva požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov podľa článku 15 GDPR;
  právo byť informovaný o rozsahu osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom podľa článku 15 GDPR;
  právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR;
  právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
  právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR;
  právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Správcu uvedený v článku I týchto Podmienok.
 2. Máte tiež právo zrušiť zasielanie obchodných oznámení.
 3. V neposlednom rade máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v tejto oblasti Úrad na ochranu osobných údajov. 

 

 

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabránil zneužitiu poskytnutých osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a osobných údajov v papierovej forme, najmä na ochranu databázy osobných údajov poskytnutých pri registrácii zákazníckeho účtu alebo pri plnení zmluvného vzťahu.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby alebo zmluvne splnomocnení sprostredkovatelia.

 

 

VIII.
Cookies

 1. Správca údajov používa súbory cookie na tejto webovej stránke www.jksaddlery.cz na tieto účely:
  meranie návštevnosti webovej stránky a vytváranie štatistík o návštevnosti a správaní návštevníkov na webovej stránke;
  zlepšenie základných funkcií webovej stránky.                                                                                                                             Zhromažďovanie súborov cookie na vyššie uvedené účely možno považovať za spracovanie osobných údajov. Súbory cookie potrebné na fungovanie webovej stránky sa ukladajú len na dobu nevyhnutnú na fungovanie webovej stránky.

Webovú stránku možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie údajov o správaní jej návštevníkov. Na tento účel stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) s aktivovanou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabraňuje ukladaniu údajov o navštívených webových stránkach, alebo môžete ukladanie súborov cookie vo svojom prehliadači úplne zakázať. Máte tiež právo nepotvrdiť svoj súhlas so zhromažďovaním súborov cookie na webovej stránke predajcu v dolnej časti vstupnej stránky.
Súbory cookie, ktoré sa zhromažďujú na účely merania návštevnosti webovej stránky a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke, sa spracúvajú v súhrnnej a anonymnej forme, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Zozbierané súbory cookie spracúva iný spracovateľ, konkrétne poskytovateľ služieb Google Analytics, ktorého prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
V zmysle článku 21 GDPR máte právo namietať proti takémuto zhromažďovaniu na základe oprávneného záujmu správcu. Vaša námietka bude bezodkladne posúdená. Ak návštevník namieta proti spracovaniu technických súborov cookie potrebných na fungovanie webovej stránky, v takom prípade nie je možné zaručiť úplnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.

 


IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Potvrzením registrace zákaznického účtu z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami ochrany osobních údajů souhlasíte i v případě nákupu bez registrace, a to vystavením objednávky v podobě kliknutí na políčko „Dokončit objednávku“. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 4. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů v plném rozsahu nahrazují dosavadní podmínky ochrany osobních údajů a jsou platné a účinné od 01.08.2020, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.jksaddlery.cz.